Samen aan de slag

Onze algemene voorwaarden

Natuurlijk, wij weten ook dat algemene voorwaarden vaker niet dan wel worden gelezen. Toch adviseren we je deze door te nemen. Helderheid vooraf voorkomt onduidelijkheid tijdens een eventuele samenwerking. Pak er een drankje bij en ga er even voor zitten. 

illustratie van brief en kopje koffie

We gaan graag samen met jou aan de slag! In deze voorwaarden vertellen wij je wat we nodig hebben om ons werk te kunnen doen.  Wat kun je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou. We hebben ons best gedaan de voorwaarden helder te verwoorden en zo kort mogelijk te houden. Heb je toch nog vragen, laat het ons gerust weten.

We werken altijd op basis van onze algemene voorwaarden. We wijzen dus uitdrukkelijk jouw inkoop- of algemene voorwaarden af, tenzij we bevestigd hebben dat we jouw inkoop- of algemene voorwaarden accepteren.

Opgesteld: 26 februari 2020

Jij

Jij wordt in deze algemene voorwaarden ‘de opdrachtgever’ genoemd.  Ook wanneer er ‘jij, ‘je’ of ‘jouw’ staat, bedoelen we jou als opdrachtgever.

Wij

In deze voorwaarden gaat het over ons (studio lucy & claire) als je ‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘opdrachtnemer’ leest.

illustratie van tekswolkjes met vraagtekens en zinnen

1. Jouw vraag aan ons

1.1.        
Om een passende offerte te maken, willen we graag meer weten over jouw doel en doelgroep. Zo kunnen we beoordelen of wij wel de juiste partij voor jouw opdracht zijn.

1.2        
Onze offertes bestaan uit een prijsindicatie én een plan van aanpak. Hier zit al veel denk- en voorwerk in. Hoe helderder jouw briefing, hoe sterker ons plan van aanpak. Onze offerte én ons werk, bij een eventuele samenwerking, wordt echt beter als jouw vraag helder is.

1.3        
Onze offertes zijn op maat gemaakt en kosten tijd. Als je een algemene prijsindicatie wilt, bijvoorbeeld om te kunnen vergelijken met anderen, horen we dat daarom graag vooraf.

2. Onze offerte en jouw bevestiging

2.1       
Onze offertes zijn vrijblijvend. Als we geen acceptatietermijn in de offerte hebben opgenomen, vervalt de offerte na één maand.

2.2      
Omdat we met een planning rekening moeten houden, ontvangen we graag een bericht of je ons de opdracht gunt of van er vanaf ziet. We nemen binnen twee weken na het sturen van de offerte contact met je op om jouw reactie te horen.

2.3      
Er is sprake van een opdracht als je akkoord bent met onze offerte en dit aan ons hebt bevestigd.

2.4      
Wanneer we in onze offerte meerdere diensten aanbieden, zijn we niet verplicht een deel van de werkzaamheden aan te bieden tegen een deel van de prijs. In een dergelijke situatie zullen we een nieuwe offerte voor je samenstellen.

2.5      
Prijsopgaven, tarieven of kortingen in een offerte gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten, tenzij we hier samen afspraken over hebben gemaakt en deze schriftelijk hebben vastgelegd.

illustratie van een brief met bewegende lijnen
illustratie van een kalender

3. Planning

3.1       
Na een opdrachtbevestiging spreken we samen de planning af. Dit is een indicatie, maar wij doen altijd ons best om ons aan die planning te houden. We rekenen erop dat jij dat ook doet en ons tijdig zo volledig en correct mogelijk alle informatie en content aanlevert en ons binnen de afgesproken termijn van feedback op de concepten voorziet. Lever je die ons later aan, dan schuiven onze werkzaamheden op en dat heeft invloed op de opleverdatum.

3.2       
Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade en/of vertraging die is ontstaan als jij niet tijdig of onvoldoende meewerkt.

4. Informatie

4.1      
We baseren een groot deel van ons werk op de informatie en materialen die jij ons levert. We gaan ervan uit dat de informatie die je ons levert volledig en correct is, tenzij we anders hebben afgesproken en vastgelegd in onze offerte. Het aanleveren van incorrecte of niet volledige informatie kan invloed hebben op de opleverdatum en de overeengekomen prijs.

4.2      
De informatie die je ons verstrekt zullen we vertrouwelijk behandelen en niet zomaar met derden delen, tenzij de informatie publiekelijk bekend is, je ons hier toestemming voor hebt gegeven of we dit wettelijk verplicht zijn.

4.3      
Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade en/of vertraging die is ontstaan als jij onvolledige of incorrecte informatie aanlevert.

Illustratie van een i met een vliegtuigje
Illustratie van een computer waarop getekend wordt

5. Uitvoeren van de opdracht​

5.1
We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons werk. We voeren deze naar beste inzicht en vermogen uit en streven altijd naar een bruikbaar en helder resultaat voor onze opdrachtgevers. We geven echter geen garantie over de resultaten, omdat we niet altijd invloed hebben op alle factoren die hier van invloed op zijn.

5.2      
We hebben het recht om, naar eigen inzicht, een deel van de werkzaamheden uit te laten voeren door derden.

6. Aanpassen of annuleren van de opdracht

6.1       
Natuurlijk kan het voorkomen dat jouw opdracht aan ons verandert. Soms komt er nieuwe informatie boven tafel tijdens een project waarvan we niet op de hoogte waren tijdens het schrijven van onze offerte. Of we doen gedurende een project inzichten op die vragen om een aanpassing. Dat kan resulteren in een andere opdrachtomschrijving en prijs. Als dit het geval is, gaan we altijd met je in overleg en sturen we je een aangepaste offerte. Na jouw akkoord hierop, werken we weer verder aan het project.

6.2      
Opdrachten kunnen (tussentijds) schriftelijk opgezegd worden. Omdat we tijd in onze planning reserveren en vrijhouden voor jouw project hanteren we na acceptatie van de offerte een opzegtermijn van 14 dagen voor aanvang van een project, tenzij anders vastgelegd in onze offerte. Indien je binnen de termijn van 14 dagen een opdracht annuleert, brengen we 25 % van de prijs in de offerte in rekening.

6.3      
Als wij op het moment van een rechtsgeldige opzegging al werkzaamheden hebben verricht, dan zullen we de gemaakte uren en kosten factureren. Hier kunnen ook kosten van derden bij zitten. 

7. Intellectuele eigendomsrechten en gebruik

7.1       
Als je aan al je betalingsverplichtingen hebt voldaan, mag je het resultaat van onze werkzaamheden gebruiken.

7.2      
Het intellectuele eigendomsrecht op het resultaat van onze werkzaamheden blijft van ons, tenzij we andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Dit betekent dat je het resultaat voor je eigen bedrijf mag gebruiken en voor het doel dat we overeengekomen zijn. Je mag het dus niet doorverkopen of voor een ander bedrijf gebruiken. Wil je het ruimer gebruiken? In veel gevallen is dat geen probleem, maar het kan van invloed zijn op de prijs. Vraag dus altijd eerst toestemming aan ons.

7.3      
Als het project om niet-vertrouwelijke informatie gaat, mogen wij zowel de stappen uit het proces als het eindresultaat gebruiken voor onze eigen publiciteit of promotie. Als je dit niet wilt, laat ons dat dan voor het verstrekken van de opdracht weten.

8. Betaling

8.1       
De betalingstermijn bij onze facturen is 14 dagen, tenzij we dit samen anders hebben afgesproken en schriftelijk hebben vastgelegd.

8.2      
Ben je het niet eens met de factuur? Laat het ons dan binnen 7 dagen na ontvangst weten. Horen we binnen die periode niets van je, dan geef je hiermee aan dat je akkoord bent met de inhoud van de factuur en het resultaat van onze werkzaamheden.

8.3      
Als je te laat betaalt, kunnen we de wettelijke handelsrente en incassokosten in rekening brengen.

illustratie van een handje die van alles vasthoudt

9. Aansprakelijkheid​

9.1       
We vinden het heel belangrijk de opdracht naar jouw tevredenheid uit te voeren en doen daar ons uiterste best voor. Maar het kan soms voorkomen dat er iets misgaat, dat we elkaar niet goed hebben begrepen of dat het niet lekker loopt. Als wij ergens tegen aanlopen, laten we dat weten. En we vragen jou om dat vooral ook te doen. Door er niet te lang mee te wachten, kunnen we er direct iets aan doen en samen naar een oplossing zoeken.

9.2      
Wil je ons voor schade aansprakelijk stellen? Stuur je ons dan een brief of e-mail (een ingebrekestelling). Daarin geef je met voldoende voorbeelden en redenen aan waarvoor je ons precies aansprakelijk stelt. Ook geef je ons een redelijke termijn van minimaal 15 werkdagen om op de brief te reageren of een oplossing te zoeken om eventuele schade te beperken.

9.3      
Als we aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid. Onder directe schade wordt materiële schade verstaan, inclusief:

  • Kosten om materiële schade te voorkomen. Voorwaarde hiervoor is dat jij kan aantonen dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  • Kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen.


9.4 
Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals financiële verliezen, verlies van goodwill of goede naam/ reputatie en alle andere schade die niet valt onder de directe schade.

9.5     
Als we aansprakelijk zijn, is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht exclusief BTW.

9.6     
Als wij voor de aansprakelijkheid verzekerd zijn, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert.

9.7     
De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor derden of ondergeschikten die we voor het project hebben ingehuurd of ingeschakeld.

9.8     
De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade voortvloeit uit opzet of bewust roekeloos gedrag door ons.

9.9     
Het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

10. Tot slot

Op onze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als we er onderling niet uitkomen, worden mogelijke geschillen over de overeenkomst voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, waar studio lucy & claire gevestigd is.

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.